Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti všetkých zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je MZ erfolg UG so sídlom Hauptstrasse 28, 158 06 Zossen, Nemecko, zapísaná v Amtsgericht Potsdam, Oddiel: Sro, registračné číslo HBR 27756P, IČ DPH: DE302298154 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim (objednávajúcim),  ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
mail:     info@mzerfolg.de
telefón: +421 911 477 294,
telefón: +421 907 477 294
poštová adresa:

MZ erfolg UG so sídlom Hauptstrasse 28, 158 06 Zossen, Nemecko

číslo účtu pre bezhotovostné platby: IBAN: DE58 7404 0082 0626 704100 , Commerzbank

SWIFT kód: COBADEFFXXX

variabilný symbol:    číslo objednávky alebo číslo faktúry
špecifický symbol:    0008

 Sme platcami DPH.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len"kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. 

Tel: +421 907 477 294

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s nemeckeknihy.sk uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Tovar

Tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

 1.2 Základné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená - upresnená na základe písomného alebo telefonického dotazu kupujúceho.

2.   Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu nemeckeknihy.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo  telefonicky alebo e-mailom.

 2.1 Povinné údaje na objednávke

Objednávka od právnickej osoby - firmy:

- názov firmy

- sídlo firmy (zapísané v obchodnom registri)

- meno a priezvisko človeka zodpovedného za objednávku

- označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)

- množstvo

- telefón, fax alebo e-mail  kupujúceho

- vybraný spôsob platby a doručenia tovaru

- adresu pre doručenie tovaru

Objednávka od fyzickej osoby - súkromnej osoby:

- meno a priezvisko kupujúceho

- kód a názov produktu/ov -  označenie  (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)

- množstvo

- telefón alebo e-mail  kupujúceho

- vybraný spôsob platby a doručenia tovaru

- adresu pre doručenie tovaru

 2.2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Objednávka je predávajúcim záväzne potvrdená na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o potvrdení objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru.

Po úspešnom odoslaní objednávky Vám systém automaticky odošle informačný e-mail s číslom objednávky ktorú od Vás prijal.

Tento e-mail má len informačný charakter a neslúži ako záväzné potvrdenie Vašej objednávky.

Vašu objednávku Vám záväzne potvrdíme následne po preverení skladovej dostupnosti tovaru, spôsobu a realizácie platby.V prípade, že Vami objednaný tovar nebude momentálne dostupný v našich skladoch, alebo u našich dodávateľov, budeme Vás kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) za účelom dohody ďalšieho postupu a možností vybavenia Vašej objednávky. Ponúkneme Vám alternatívny tovar a po dohode upravíme (alebo zrušíme) Vašu objednávku.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

3.   Práva a povinnosti zmluvných strán

 3.1 Základné práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci:

- má povinnosť dodať na základe záväzne potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na dopravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

- má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad). Všetky tieto doklady zasielame spolu s tovarom v zásielke (faktúru , ktorá slúži aj ako záručný list).

-  má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 3.2 Základné práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci

:- je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.

- je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

- je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

- má právo na dodanie tovaru v množstve, cene,  kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení objednávky.

 3.3 Práva a povinnosti pri stornovaní objednávky a zmenách  kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to iba v prípade, že mu ešte nebolo oznámené alebo doručené záväzné potvrdenie objednávky, a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

Kupujúci má právo podať predávajúcemu návrh na zmenu alebo storno objednávky aj v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť potvrdením zo strany predávajúceho a to len v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo expedovaný. Zmenu objednávky je možné podať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Akceptáciu alebo zamietnutie návrhu na zmenu alebo storno objednávky v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť, oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky.

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne potvrdenú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od lehoty uvedenej v záväznom potvrdení objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 7 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je možné záväzne potvrdiť z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený e-mail alebo telefónne číslo kupujúceho.

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne potvrdenú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný  kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 7 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 100 €, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim považuje predávajúci objednávku za neplatnú.

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj záväzne potvrdenú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť alebo odoslať kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky.

3.   Dodacie podmienky a lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 48 hodín, pošta Vám zásielku doručí do 2-3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže predĺžiť. Pri tovare, ktorý nie je skladom, sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.

Pri dodávke poštovým balíkom je tovar skladom expedovaný do 24 hod. od prijatia platby za tovar na náš účet.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. - Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

4.   Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo  zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list a záručný list.

5.   Platby za tovar a poštovné

Objednaný tovar zasielame poštou alebo kuriérskou službou na adresu udanú zákazníkom v objednávke.

Pri dodávke na dobierku zaplatí zákazník plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky. Pri dodávke kuriérom na dobierku zaplatí zákazník sumu kuriérovi pri preberaní tovaru. Kuriér doručuje zásielku do 24 hodín.

Pokiaľ si želáte za tovar zaplatiť prevodom na náš účet, zvoľte pri vytváraní objednávky možnosť platba bankovým prevodom. Následne Vám bude e-mailom preposlaná  informácia s číslom účtu. Platbu je potrebné uskutočniť čo najskôr. Až po jej prijatí Vám môžeme odoslať e-mail so záväzným potvrdením objednávky a odoslať objednaný tovar.

Doručenie do iných krajím okrem Slovanska je možné len prostredníctvom kuriéra pri platbe na účet vopred alebo paypal alebo platbou kartou!

6.   Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. Viac čítajte v stati právo na odstúpenie od zmluvy.


Súčasťou týchto Obchodných podmienok je aj časť Reklamácia, Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, Vrátenie tovaru, Ochrana osobných údajov, Impressum a Platba a dodanie (pre lepší prehľad sú situované zvlášť ako samostatné stránky).


V Berlíne dňa 22.04.2018